Act constitutiv si statut

ACTUL CONSTITUTIV

Al Asociaţiei Crescătorilor de Bovine, Ovine, Caprine Biruitorii Dobra”

Subsemnaţii :

 1. CRISTEA MARIAN,
 2. MIHAI ANDREI,
 3. GEORGESCU DUMITRU-MIHAI,
 4. …,
 5. MIHAI ROBERT,
 6. OPREA DUMITRU,
 7. NICOLAE ANDREI,
 8. SANDULESCU GELICA,
 9. STAN VASILE-VIOREL,
 10. MARIN ION,
 11. ILIE FLORIN,
 12. SERBAN IULIAN,
 13. GEORGESCU PETRE,
 14. TUDOSE TOMA,
 15. BILBIE-GEORGESCU ZAMFIRA,

fiind interesaţi de promovarea intereselor crescătorilor de bovine, ovine, caprine precum si de gestionarea activităţii de păşunat din Com. Dobra, Sat Dobra, Judeţul Dâmboviţa, in baza dreptului constituţional de libera asociere si a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26 / 2000 privind asociaţiile si fundaţiile si ale codului civil, ne constituim intr-o asociaţie cu denumirea Asociaţia Crescătorilor de Bovine, Ovine, Caprine “Biruitorii Dobra” numită pe scurt Asociaţia “Biruitorii Dobra”, al cărei scop va fi:

–         preluarea păşunii satului in administraţie;

–         curăţarea şi întreţinerea păşunii;

–         încasarea şi gestionarea subvenţiilor şi altor fonduri pentru gestionarea păşunii şi/sau dezvoltarea activităţii de creştere de bovine, ovine, caprine;

–         sprijinirea proprietarilor de animale in relaţiile cu satul şi cu terţii;

–         sprijinirea valorificării eficiente a producţiei de lapte, lâna, carne si  a altor produse derivate;

–         reprezentarea membrilor in negocierea preţului cu cei care preiau şi procesează produse de origine animală provenite de la bovine ,ovine şi caprine;

–         realizarea de proiecte în acord cu scopul asociaţiei, prin atragerea de finanţări publice şi/sau private;

–         contribuirea la dezvoltarea activităţii asociative si de profil de pe plan local, naţional si internaţional;

–         încurajarea schimburilor de idei si experienţe in domeniu;

–         afilierea la organizaţii de profil;

–         contractarea si acordarea de consultanta de profil în principal pentru membri asociaţi şi in secundar pentru terţi interesaţi;

–         cooperarea în vederea obţinerii sau, după caz, acordării de sprijin organizatoric şi material, cu organizaţii locale, naţionale şi internaţionale, de drept public ori privat, în vederea realizării de proiecte comune.

Asociaţia Crescătorilor de Bovine, Ovine, Caprine ”Biruitorii Dobra” va avea forma juridică de asociaţie, persoana juridică de drept privat, cu caracter nepatrimonial şi nepartizană politic, urmând a funcţiona pe termen nedeterminat.

Sediul Asociaţiei Crescătorilor de Bovine, Ovine, Caprine “Biruitorii Dobra” este in Comuna Dobra, Sat Dobra, Jud. Dâmbovița, Nr. ….

Cu unanimitate/majoritate de voturi, subsemnaţii, în calitate de Adunare Generală a Asociaţiei Crescătorilor de Bovine, Ovine, Caprine “Biruitorii Dobra”, în şedinţa de constituire, am decis succesiv următoarele:

 1. Se declară constituită Asociaţia Crescătorilor de Bovine, Ovine, Caprine “Biruitorii Dobra”.
 2.  Membrii fondatori ai asociaţiei sunt semnatarii prezentului Act Constitutiv.
 3. Se aprobă STATUTUL asociaţiei, care va fi semnat de toţi membrii fondatori şi va fi atestat avocaţional.
 4. Se constituie patrimoniu iniţial al asociaţiei, in valoare de 1500 lei, subscris integral în numerar, subscrieri făcute de toţi membrii fondatori în cote egale de câte 100 lei după cum urmează:

Nr. Crt.

Nume / Prenume

Suma Subscrisă

1

CRISTEA MARIAN

100 lei

2

MIHAI ANDREI

100 lei

3

GEORGESCU DUMITRU-MIHAI

100 lei

4

100 lei

5

MIHAI ROBERT

100 lei

6

OPREA DUMITRU

100 lei

7

NICOLAE ANDREI

100 lei

8

SANDULESCU GELICA

100 lei

9

STAN VASILE-VIOREL

100 lei

10

MARIN ION

100 lei

11

ILIE FLORIN

100 lei

12

SERBAN IULIAN

100 lei

13

GEORGESCU PETRE

100 lei

14

TUDOSE TOMA

100 lei

15

BILBIE-GEORGESCU ZAMFIRA

100 lei

Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat, în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

 1. Se declară ales Consiliul Director al asociaţiei, în următoarea componenţă:

1)      Membrul fondator CRISTEA MARIAN, …, este desemnat in functia de PREESEDINTE

2)      Membrul fondator MIHAI ANDREI, …, este desemnat in functia de VICEPRESEDINTE

3)      Membrul fondator SANDULESCU GELICA, …, este desemnat in functia de VICEPRESEDINTE

4)      Membrul fondator NICOLAE ANDREI, …, este desemnat in functia de     SECRETAR

5)      Membrul fondator MARIN ION, …, este desemnat in functia de   TREZORIER

 1. Se declară ales cenzorul asociatiei, in persoana:

1)      …………………..………………………………………………., domiciliat in …………………………………………………….., identificat prin C.I. seria ……. nr. …………………, emis de ……………………………. la data de …………………, CNP ………………………………,

 1. Imputernicim pe CRISTEA MARIAN, …, să ne reprezinte şi să efectueze pentru şi în numele nostru toate demersurile legale pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei.

Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat cu ocazia şedintei Adunarii Generale al Asociatiei Crescătorilor de Bovine, Ovine, Caprine “Biruitorii Dobra” care a avut loc la sediul asociaţiei, in data de …………………….., este semnat de toţi membrii fondatori în 7 exemplare originale si este atestat avocaţional

Semnează:

Nr. Crt.

Nume / Prenume

C.N.P.

domiciliu

tip, serie şi nr. act de identitate

semnatura

1

CRISTEA MARIAN

 

2

MIHAI ANDREI

 

3

GEORGESCU DUMITRU-MIHAI

 

4

 

5

MIHAI ROBERT

 

6

OPREA DUMITRU

 

7

NICOLAE ANDREI

 

8

SANDULESCU GELICA

 

9

STAN VASILE-VIOREL

 

10

MARIN ION

 

11

ILIE FLORIN

 

12

SERBAN IULIAN

 

13

GEORGESCU PETRE

 

14

TUDOSE TOMA

 

15

BALBAE-GEORGESCU ZAMFIRA

 

STATUTUL

ASOCIAŢIEI  CRESCATORILOR DE BOVINE, OVINE, CAPRINE ‘‘BIRUITORII DOBRA’’

 

CAPITOLUL I –Dispozitii generale: denumirea, sediul si durata asociatiei.
Art. 1. Asociatia Crescatorilor de Bovine, Ovine, Caprine “BIRUITORII DOBRA” constituita potrivit actului constotutiv prin vointa membrilor sai:

 1. CRISTEA MARIAN,
 2. MIHAI ANDREI,
 3. GEORGESCU DUMITRU-MIHAI,
 4. …,
 5. MIHAI ROBERT,
 6. OPREA DUMITRU,
 7. NICOLAE ANDREI,
 8. SANDULESCU GELICA,
 9. STAN VASILE-VIOREL,
 10. MARIN ION,
 11. ILIE FLORIN,
 12. SERBAN IULIAN,
 13. GEORGESCU PETRE,
 14. TUDOSE TOMA,
 15. BILBIE-GEORGESCU ZAMFIRA,

se constituie ca organizatie profesionala cu personalitate juridica, neguvernamentala, apolitica si independenta, in baza Ordonantei de Guvern nr.26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata de Ordonanta de Guvern nr. 37/2003 si aprobata de Legea nr. 246/2005.

Art. 2. Asociatia  va purta denumirea: Asociatia Crescatorilor de Bovine, Ovine, Caprine “BIRUITORII DOBRA”.

Art. 3. Asociatia actioneaza in concordanta cu interesele membrilor sai in conformitate cu principiile economiei de piata.

Art. 4. Asociatia poate infiinta societati comerciale, prin care sa desfasoare activitati legate de aprovizionarea tehnico-materiala si furajera, de comercializare a animalelor, ca si de preluare, prelucrare si valorificare a produselor animaliere sau orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu in stransa legatura cu indeplinirea scopului principal al asociatiei.

Art. 5. Sediul Asociaţiei este în România, Sat. Dobra, Com. Dobra, Nr. 282, Jud. Dambovita. Sediul poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director. Sediul Asociatiei se va putea schimba in raport cu necesitatile unei mai bune activitati. Orice schimbare a sediului se va face prin hotararea Consiliului Director si se va comunica instantei judecatoresti de care Asociatia apartine, atat la vechiul sediu cat si la cel nou.

Art. 6. Asociatia isi poate constitui filiale sau sucursale, ca structuri teritoriale pe baza hotararii Adunarii generale, in limitele legii, prin care le poate aloca cate un patrimoniu. Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc în baza unei Hotărâri a Consiliului de administratie al Asociaţiei.

Art. 7. – Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

CAPITOLUL II – Scopul asociatiei

Art. 8. Initierea, desfasurarea si sprijinirea de activitati privind cresterea animalelor domestice prin fonduri proprii, precum si in intelegere si colaborarea cu alte asociatii, societati, fundatii cu acelasi profil sau care au menirea sa asigure ingrijirea, cresterea si protectia animalelor.
Promovarea solidaritatii producatorilor- crescatorilor de bovine, ovine si caprine, cu respectarea principiului fundamental al autonomiei fiecarui producator cu sau fara personalitate juridica. Sprijinirea si sustinerea membrilor asociatiei in relatiile de parteneriat cu agentii economici care preiau, prelucreaza si valorifica laptele, carnea, lana si alte produse derivate, precum si cu agentii economici care produc si comercializeaza masini, instalatii, utilaje si alte produse folosite in procesul cresterii bovinelor, ovinelor si caprinelor.
Facilitarea accesului crescatorilor de animale, prin resurse private sau publice, din tara si strainatate la programe si informatii de ultima ora si realizarea parteneriatului dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial pentru accesul la programe de finantare guvernamentale si neguvernamentale.
Desfasurarea de activitati in sensul protejarii mediului si naturii, sustinerii bunastarii sociale, la nivel local, concertarii mijloacelor si fortelor locale in scopul imbunatatirii metodelor de crestere si exploatare a animalelor, in speta a bovinelor, ovinelor si caprinelor, asigurarii mediatizarii, popularizarii problemelor si specificului ingrijirii si cresterii bovinelor, ovinelor si caprinelor.

CAPITOLUL III – Membrii

Art. 9. Pot fi membri persoane fizice indiferent de varsta, profesie, sex, cetatenie, nationalitate, apartenenta politica sau religie, origine sociala sau avere, care conform cererii de asociere respecta atat statutul Asociatiei cat si regulamentul intern de functionare.Asociatia va avea 5 (cinci) categorii de membrii si anume:

a). Membrii fondatori. Membrii fondatori, participanti la sedinta de constituire a asociatiei, care accepta constituirea ei si semneaza in acest sens. Membrii fondatori au drept de vot in Adunarea Generala.

b). Membrii activi. Orice persoana care are in proprietate efectiva bovine, ovine si/sau caprine, poate deveni membru activ al asociatiei. Persoana calificata va depune o cerere scrisa, dupa modelul cerut de Consiliul Director. Nici o persoana nu poate deveni membru activ pana cand nu va semna o declaratie prin care se obliga sa respecte Statutul asociatiei, precum si toate hotararile stabilite de Adunarea Generala si Consiliul Director. Membrii activi au drept de vot in Adunarea Generala.

c). Membrii inactivi. Orice membru activ care transfera sub orice forma animalele din proprietatea sa efectiva catre terti, devine un membru inactiv. Orice membru inactiv care redevine proprietar de animale va fi din nou un membru activ. Membrii inactivi nu au drept de vot in Adunarea Generala.

d). Membrii de onoare. Comitetul Director, poate alege membru de onoare, prin validarea sa in unanimitate. Membrii de onoare, persoane fizice sau juridice, romane sau straine, vor fi alesi cei care, in opinia Consiliul Director vor spori eficienta, vor consolida stabilitatea sau vor extinde utilitatea Asociatiei. Membrii de Onoare nu au drept de vot in Adunarea Generala.

f). Membrii asociati. Orice persoana, cetatean roman sau strain, institutie, firma, etc. cu personalitate juridica romana sau straina, care nu are in proprietate animale dar are interes in scopul propus de asociatie, poate fi ales membru asociat de catre Consiliul Director. Membrii asociati nu au drept de vot in Adunarea .

Art. 10. Nici o persoana nu poate deveni membru activ pana cand nu va semna o declaratie prin care se obliga sa respecte Statutul asociatiei, precum si toate hotararile stabilite de Adunarea Generala si Consiliul Director.

Art. 11. Toate drepturile si privilegiile unui membru al asociatiei vor inceta prin deces, demisia sau excluderea sa.

Art. 12. Orice membru al asociatiei poate renunta la aceasta calitate prin notificare scrisa adresata Presedintelui Asociatiei.

Art. 13. Orice membru care:

a). incalca statutul asociatiei ;

b). incalca hotararile specifice ale asociatiei si regulamentul de ordine interioara adaptate de Consiliul Director;

c). actioneaza punand in pericol credibilitatea asociatiei;

va fi considerat ca a incalcat o indatorire reglementata de asociatie si, in consecinta, va putea fi avertizat, suspendat sau exclus din calitatea de membru al asociatiei si i se vor anula avantajele conferite de asociatie. Hotararea de sanctionare se adopta de catre Consiliul Director, cu majoritatea simpla. Membrul asociatiei are dreptul la contestatie in termen de 30 zile. Hotararea Consiliului luata dupa contestatie ramane definitiva.

CAPITOLUL IV. – Patrimoniul

Art. 14. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este distinct si autonom, in valoare de ………. RON, constituit din contribuţia în numerar a membrilor fondatori.

Art. 15. Veniturile asociatiei se vor asigura din:

a). taxe si cotizatii ale membrilor care vor fi stabilite de Consiliul Director.

b). taxe de participare la manifestarile stiintifice, simpozioane, expozitii, licitatii si alte manifestari pe care le organizeaza Asociatia.

c). acumulari rezultate din fermele proprii de productie, crestere si valorificare.

d). activitati proprii de import-export de animale sau de produse.

e). contravaloarea publicatiilor asociatiei.

f). resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale.

g). venituri realizate din activitati economice directe.

h). dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponible, in conditii legale.

i). subventii, donatii si sponsorizari sau legate.

j). alte surse legale.

Art. 16. Evidenta si operatiile cu bunuri din patrimoniu si financiare vor fi tinute in conformitate cu prevederile legale si normele metodologice.

Patrimoniul nu poate fi instrainat sau grevat de datorii sau alte obligatii personale ale membrilor Asociatiei.

Responsabilitatea cu privire la gestionarea bunurilor din patrimoniu si gestiunea financiara apartin persoanelor desemnate prin decizia Consiliului Director si contabilului Asociatiei.

Succesiunile se pot accepta numai sub beneficiul de inventar.

Evidenta bunurilor din patrimoniu se va tine in conformitate cu prevederile legilor si normelor metodologice in vigoare.

Rezultatul inventarierii efectuate anual de o comisie desemnata va fi supus analizei si aprobarii Consiliului Director.

Art. 17. In scopul asigurarii resurselor financiare necesare, Asociatia desfasoara activitati constand in:

– manifestari cultural stiintifice, sportive, expozitii;

– organizarea de cursuri;

– editarea si comercializarea de reviste.

Capitolul V – Organe de conducere, administrare si control

 Art. 18. Asociatia functioneaza prin urmatoarele organisme :

– Adunarea generala;

– Consiliul director;

– Cenzor.

Art. 19. Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei, alcatuit din totalitatea membrilor.

Atributiile Adunarii Generale sunt:

– stabileste strategia si obiectvele generale ale Asociatei;

– aproba bugetul de venituri, cheltuieli si bilantul contabil;

– alege si revoca membrii Consiliului director;

– alege si revoca cenzorul;

– stabileste nivelul cotizatiei si al modalitatii de plata a acesteia;

– admite sau exclude membrii;

– aproba asocierea sau colaborarea cu alte organisme similare;

– decide infiintarea de filiale si alte structuri teritoriale;

– decide modificarea actului constitutiv si al statutului;

– decide dizolvarea si lichidarea Asociatiei.

Adunarea Generala ordinara are loc anual. Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata de catre Consiliul Director ori de cate ori este cazul.

Art. 20. Adunarea Generala se convoaca, prin anuntare cu 15 zile lucratoare inainte.

Hotararile Adunarii Generale se iau prin majoritate simpla de voturi in prezenta a cel putin 2/3 din membrii ei.

Art. 21. Intre sedintele Adunarii Generale, activitatea Asociatei este condusa de Consiliul Director, compus din:

– 1 presedinte;

– 2 vicepresedinti;

– 1 secretar;

– 1 trezorier.

Membrii Consiliului Director sunt alesi prin vot secret de catre Membrii Adunarii Generale.

Cel putin 2 dintre membrii Consiliului Director se recruteaza dintre membrii fondatori ai Asociatiei.

Art. 22. Consiliul Director are urmatoarele atributii:

a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;

b) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;

c) aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei;

d) hotaraste infiintarea de noi filiale;

e) decide modificarea Actului Constitutiv si a Statutului;

Discutiile si deciziile se consemneaza intr-un Registru de Procese Verbale.

Procesul Verbal se va semna de toti membrii participanti. In intervalul dintre sedinte, presedintele Consiliului asigura realizarea masurilor stabilite de Adunare si Consiliu.

Art. 23. Controlul finaciar intern al Asociatiei este asigurat de un cenzor ales prin vot secret de catre membrii Adunarii Generale a Asociatiei. Cenzorul are urmatoarele atributii:

a) verifica modul in care este adminstrat patrimoniul asociatiei;

b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;

c) poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;

d) indeplineste orice alte atributii la hotararea Adunarii Generale. .

Capitolul VII – Atributiile membrilor de conducere

Art. 24.

PRESEDINTELE:

– coordoneaza activitatea Consiliului Director pe perioada mandatului incredintat;

– asigura continuitatea si permanenta activitatii Asociatiei;

– reprezinta Asociatia Crescatorilor de Bovine, Ovine, Caprine “BIRUITORII DOBRA”  in toate ocaziile ce necesita angajarea acesteia prin prezenta si semnatura;

– informeaza si colaboreaza cu vicepresedintii asupra activitatii Asociatiei si semneaza toate actele care angajeaza Asociatia.

– va lua parte sau va delega un membru al Consiliului Director la toate tranzactiile comerciale care se efectueaza pentru Asociatie;

– urmareste buna gospodarire a fondurilor si mijloacelor din dotare;

– aproba evidenta membrilor Asociatiei si semneaza legitimatiile membrilor;

– aproba proiectele de programe trimestriale de activitate ale Asociatiei.

– este ales pe o perioada de 4 (patru) ani.

VICEPRESEDINTII

Se stabileste un numar de doi vicepresedinti.

-vicepresedintii sprijina presedintele si colaboreaza cu acesta in indeplinirea sarcinilor si obiectivelor statutare si cele derivand din programele de activitate ale Consiliului.

-vicepresedintii supravegheaza activitatea de relatii cu organismele guvernamentale, organizatii neguvernamentale, activitatea de sponsorizare, etc.

– este ales pe o perioada de 4 (patru) ani.

SECRETARUL

– planifica activitatea Consiliului Director, pregateste materialele de sedinta si asigura prezenta la sedinta a Consiliului;

– tine evidenta actelor si documentelor activitatii Consiliului si Asociatiei;

– intocmeste procesele verbale de sedinta de Consiliu si urmareste indeplinirea la termen a hotararilor acestora;

– asigura corespondenta Consiliului;

– tine evidenta la zi a membrilor Asociatiei;

– coordoneaza activitatea secretariatului Asociatiei.

– este ales pe o perioada de 4 (patru) ani.

TREZORIERUL

– urmareste incasarea cotizatiilor, a costului abonamentelor la revista Asociatiei, a costului altor publicatii;

– incaseaza taxele de participare la diverse manifestari;

– plateste cheltuielile aprobate de catre presedinte sau Consiliul Director,

– urmareste exercitiul financiar si se preocupa de intocmirea bilantului;

– inregistreaza sumele banesti provenite din donatii si alte surse in beneficiul Asociatiei;

– informeaza lunar situatia casei, iar in Adunarea Generala prezinta un raport detaliat asupra fondurilor si patrimoniului Asociatiei.

– este ales pe o perioada de 4 (patru) ani.

Capitolul VIII – Dispozitii finale

Art. 25. Asociatia are insemne proprii (stampila si sigla).

Art. 26. Dizolvarea si lichidarea Asociatiei. Transmiterea patrimoniului.

Dizolvarea asociatiei:

Asociatia se poate dizolva:

a) de drept;

b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;

c) prin hotararea Adunarii Generale.

Art. 27. Asociatia se dizolva de drept prin:

a) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director in conformitate cu statutul Asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit;

b) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul Asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.

Art. 28. Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:

a) cand scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) cand Asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;

d) cand Asociatia a devenit insolvabila;

Instanta competenta sa hotarasca dizolvarea este judecatoria in circumscriptia careia Asociatia isi are sediul.

Art. 29. Lichidarea Asociatiei se va realiza cu repectarea prevederilor legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 26/2000.

Art. 30. In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile cuprinse in patrimoniul acesteia si ramase ca urmare a lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, conform dispozitiilor art. 60 din Ordonanta Guvernului.

Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generala a Asociaţiei Crescătorilor de Bovine, Ovine, Caprine “Biruitorii Dobra” care a avut loc la sediul asociaţiei, in data de …………………….., este redactat în 7 (şapte) exemplare originale şi atestat avocaţional.

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s